رهبر

اخبار و اطلاعیه ها

روز مهندس مبارک
متن تست جهت توضیحات در این قسمت قرار می گیرد متن مختصری از خبر می باشد
۰۶ اَمرداد ۱۳۹۹
دانشجویانی که فیزیک الکتریسیته و مغناطیس رو پاس نکرده اند بدلیل پیش نیازی نمی تواند درس مبانی الکترونیک را اخذ نمایند . این دانشجوها ملزم به حذف درس مبانی الکترونیک هستند
۰۶ اَمرداد ۱۳۹۹
دانشجویانی که فیزیک الکتریسیته و مغناطیس رو پاس نکرده اند بدلیل پیش نیازی نمی تواند درس مبانی الکترونیک را اخذ نمایند . این دانشجوها ملزم به حذف درس مبانی الکترونیک هستند
۰۶ اَمرداد ۱۳۹۹
دانشجویانی که فیزیک الکتریسیته و مغناطیس رو پاس نکرده اند بدلیل پیش نیازی نمی تواند درس مبانی الکترونیک را اخذ نمایند . این دانشجوها ملزم به حذف درس مبانی الکترونیک هستند
۰۶ اَمرداد ۱۳۹۹
نقشه